Regulamin

Regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania oraz świadczenia usług serwisu internetowego buskemi.pl zlokalizowanego w Internecie pod adresem http://buskemi.pl.  
Regulamin równocześnie określa zakres praw oraz obowiązków użytkowników Portalu i obowiązuje w niniejszej formie od dnia 27.04.2017 roku.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego buskemi.pl jest Michał Szafruga zam. ul. Słowińców 11/8, 7-100 Kołobrzeg.  

2. Portal umożliwia udostępnianie, przeglądanie treści takich jak zdjęcia, teksty i materiały graficzne oraz komunikację z innymi użytkownikami w obrębie tego portalu.

3. Definicje:
- Portal/Serwis – zbiór stron www w domenie o nazwie buskemi.pl;
- Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu;
- Informacje o Użytkowniku – wszelkie dane o Użytkowniku umieszczane przez niego w Portalu;
- Konto – konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Zarejestruj” i „Sprawdź”).
- Login - nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika
- Hasło - oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła.
- Treści/Dane - wszystkie materiały występujące pod postacią tekstu, zdjęcia, filmu, nagrania audio i grafiki.
- Poczta - elektroniczna forma kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub wewnętrznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem portalu.
- Spotkanie – funkcja portalu polegająca na dodaniu propozycji spotkania między użytkownikami w którym określone są godzina, dzień kalendarzowy, miasto, ulica oraz max. iIość Użytkowników.
- Dane Osobowe - informacje zgromadzone za pomocą formularza rejestracyjnego dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane przez buskemi.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu.
- Bazy danych - uporządkowany zbiór danych zapisanych w postaci cyfrowej zgodnie z określonymi regułami w szeroko rozumianym systemie komputerowym, służący w szczególności do przechowywania Treści Portalu i zapewniający jego poprawne funkcjonowanie,

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Warunkami technicznymi, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Portalu, są:
a.    posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet i przeglądania jego zasobów,
b.    posiadanie indywidualnego, prawdziwego oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail,
c.    posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej oficjalnych producentów, pobranej ze zweryfikowanego źródła,
2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z różnego rodzaju oprogramowania instalowanego w przeglądarce internetowej (wtyczki, dodatki) lub innego dodatkowego oprogramowania, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
3. Do prawidłowej pracy Portal wykorzystuje pliki cookies, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookies poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce, ale Portal nie gwarantuje wtedy prawidłowego działania Serwisu. Pliki cookies służą ułatwieniu w korzystaniu z Portalu, podtrzymaniu sesji Użytkownika oraz celom statystycznym lub marketingowym. Pliki cookies mogą być również pozostawiane przez współpracujące z Portalem systemy reklamowe i/lub statystyczne, jak np. Google AdSense, Google Analytics itp.

III. Rejestracja i korzystanie z konta w serwisie buskemi.pl

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych w obrębie Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Rejestrując konto Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i nie należą do osób trzecich.
3.Portal buskemi.pl umożliwia, oprócz standardowej procedury, łatwiejszą opcję rejestracji za pomocą aktywnego konta na portalu Facebook, która umożliwia utworzenie Konta wykorzystując podstawowe dane z konta Facebook jak zdjęcie profilowe, nazwa użytkownika itp. zwalniając tym samym z potrzeby ręcznego wprowadzania tych danych do Konta tworzonego w Serwisie buskemi.pl. Dane te można oczywiście w dowolnym momencie poprawić, gdyby Użytkownik stwierdził, że część z nich chce zmienić. Użytkownik podczas wyboru rejestracji za pomocą konta Facebook wyraża zgodę na pobranie tych danych w celu utworzenia Konta.
4. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest dobrowolna i jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na:
a.    akceptację Regulaminu w całości,
b.    na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
5. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta:
a.    Użytkownik może w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z aktywności w Portalu poprzez samodzielne usunięcie swojego konta,
b.    W przypadku śmierci Użytkownika Konto Użytkownika może zostać usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy spełniającego cechy Wiarygodnej Wiadomości do Działu Obsługi Użytkownika. Konto nie może być też w żadnym wypadku przekazane innej Osobie,
c.    Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Portalu i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku,
d.    Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku.
e.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta wynikające z przyczyn opisanych w punkcie III/5 ze wszystkimi podpunktami, może być równoznaczne dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych oraz Treści w obrębie tego Konta na Portalu.

IV. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest świadomy pełnej odpowiedzialności jaka ciąży na nim za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za:
a.    złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych,
b.    ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych,
c.    umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
d.    swoje Treści np. wpisy, zdjęcia, materiały graficzne oraz audio-wizualne lub komentarze umieszczone w Portalu,
2. Portal buskemi.pl nie odpowiada za:
a.    w żaden sposób, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność,
b.    zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami lub z udziałem Użytkowników,
c.    Treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie,
d.    autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Osobach udostępnianych przez nich innym Użytkownikom,
e.    zakłócenia w funkcjonowaniu i/lub utratę danych zgromadzonych w systemie komputerowym, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Portalu, tzn. takich, w udziale których ani Właściciel Portalu, ani Administrator nie są stronami w sprawie i nie mają żadnego wpływu na przyczynę, przebieg i skutek zaistniałych problemów,
f.    Treści wiadomości wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów Serwisu. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną,
g.    Treści, w tym dane poufne, przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu,
szkody powstałe na wskutek nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego po stronie Użytkownika, a w szczególności za awarię urządzenia, za pomocą którego
h.    Użytkownik łączy się z siecią Internet, oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu, awarii po stronie dostawcy Internetu Użytkownika, innych awarii po jego stronie niewynikających bezpośrednio z korzystania z Portalu, oraz za skutki innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika mogącego wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność systemu Użytkownika niedostarczonego przez Serwis buskemi.pl,
i.    skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
j.    Treści umieszczone na stronach Portalu będące efektem zewnętrznego ataku hackerskiego lub innego mającego na celu zmienić zawartość Portalu.

V. Działalność niedozwolona w obrębie wszystkich stron serwisu buskemi.pl

1. Zabrania się umieszczania treści oraz rozsyłania wiadomości niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności:
a.    zawierających wulgaryzmy,
b.    propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki,
c.    obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
d.    umieszczania Treści o charakterze erotycznym i pornograficznym,
e.    zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
f.    naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
g.    wzywających do łamania prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
h.    będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników,
i.    zawierających linki do prywatnych stron WWW, Dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mailowe osób trzecich bez ich zgody,
j.    mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów, bez zgody właściciela Portalu,
k.    niemających nic wspólnego z komentowanym wątkiem tematycznym,
l.    naruszających powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne,
m.    zawierających informacje nieprawdziwe,
n.    flooding - wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu,
o.    korzystania z tymczasowych adresów e-mail mogących utrudnić kontakt z Użytkownikiem oraz obsługę Konta Użytkownika.
2. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików oraz programów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie Portalu. Zabrania się także udostępniania ich w obrębie Portalu i dzielenie z pozostałymi Użytkownikami. Działania takie oraz podobne mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
3. Zabrania się jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem mechanizmów umożliwiających automatyczne dodawanie oraz wyświetlanie Treści, w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości itp. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont.
4. Zabrania się udostępniania źródeł internetowych (linków, opisów tych źródeł itp.) prowadzących do materiałów naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa majątkowe.
5. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.
6. Zabrania się zakładania kont z wykorzystaniem Danych Osobowych lub innych Danych, np. znaków towarowych, zdjęć, materiałów graficznych i audio-wizualnych należących do Osób trzecich lub innych podmiotów, oraz powoływanie się na nazwy własne artystów, firm, marek itp. bez pisemnej zgody właściciela.
7. Zabronione jest bez zgody Portalu, wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Zabronione jest wykorzystywanie należących do Serwisu praw autorskich lub znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.
9. Niedopuszczalne są działania mogące wpływać na utratę renomy lub dobrego imienia Portalu i świadczonych przez niego Usług. W przypadku stwierdzenia takich działań Portal może zablokować lub usunąć konta Użytkownika, który się ich dopuścił.
10. Zabrania się udostępniania Loginów, Haseł oraz dostępu do Konta osobom trzecim.

VI. Zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu Społecznościowego buskemi.pl

1. Buskemi.pl jest elektroniczną formą Portalu Społecznościowego, służącego do umawiania spotkań, wymiany informacji, poglądów, zdjęć, materiałów graficznych oraz audio-wizualnych, pomiędzy osobami o podobnych zainteresowaniach.
2. Każdy Użytkownik Portalu Społecznościowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim zasad.
3. Każdy zarejestrowany Użytkownik w ramach Portalu Społecznościowego ma możliwość w obrębie swojego Konta do:
a.    tworzenia nowych Spotkań lub zapraszanie innych Użytkowników,
b.    dodawania Treści należącej do Użytkownika, który jest właścicielem praw autorskich lub/oraz praw autorskich majątkowych danego dzieła lub dostępnych w domenie publicznej i opartych na odpowiedniej licencji np. Creative Commons,
c.    przeglądania zdjęć, materiałów graficznych oraz audio-wizualnych innych zarejestrowanych Użytkowników,
4. Tworzenie Spotkania w obrębie Portalu Społecznościowego buskemi.pl:
a.    Autor utworzonego Spotkania określą czas i godzinę oraz maksymalną ilość osób spotkania.  
b.    Zabrania się również tworzenia fikcyjnych Spotkań, które mogłyby narazić potencjalnych uczestników na straty moralne oraz finansowe.
7. Portal Społecznościowy w ramach Portalu nie jest premoderowany.
8. Użytkownicy Portalu Społecznościowego dla zachowania przejrzystości i porządku w Portalu Społecznościowym zobowiązani są do:
a.    nieużywania wyłącznie wielkich liter i przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka,
b.    zrównoważonego i nieprzesadnego korzystania ze znaków specjalnych oraz środków graficznych.
9. Portal zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania wpisów naruszających zapisy niniejszego Regulaminu lub prawo oraz do blokowania Użytkowników uporczywie naruszających Regulamin Portalu Społecznościowego.
10. Każdy Użytkownik Portalu Społecznościowego może zgłosić Portalowi naruszenie zasad Regulaminu Portalu Społecznościowego za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej pełną informację o Użytkowniku oraz zgłaszanej Treści wraz z adresem URL oraz datę i godzinę jego zamieszczenia.
11. Użytkownik publikujący Treści na Portalu Społecznościowym akceptując niniejszy Regulamin udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie.
12. W przypadku dodawania Treści na stronach Portalu Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem lub posiada pisemną zgodę autora na ich publikację, a w przypadku zdjęć prezentujących ludzi dysponuje ich zgodą na publikację ich wizerunku na stronach Portalu.
13. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów oraz innych Treści jeśli naruszają postanowienia Regulaminu a także kadrowania i modyfikowania zdjęć zamieszczonych przez Użytkowników celu dopasowania ich do warunków technicznych serwisu (rozmiar, wymiary itp.) w sposób nienaruszający ich merytorycznego przekazu.
14. Zarejestrowany użytkownik Portalu ma możliwość dodawania nowych Treści. Publikacja tej Treści podlega moderacji Portalu, który zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania wpisów na skutek naruszenia zasad Regulaminu.

VII. Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi Portalu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail na adres kontakt@buskemi.pl
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
3. Portal zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, oraz jego modyfikację w celu przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika, Usługi lub Portalu.
4. Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na swobodne, podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie wyglądu Portalu, wyglądu Profilu Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów i reklam.

VIII. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Portal w celu dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dopasowania do nowych Usług oferowanych przez Portal, zmiany warunków technicznych Portalu mających na celu poprawę jego funkcjonowania i/lub bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu poprawę jakości oferowanych Usług świadczonych w obrębie Serwisu buskemi.pl.
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz informacją w jakim zakresie się on zmienia.
3. Po ukazaniu się nowej wersji Regulaminu na stronie głównej Portalu, oraz poinformowaniu Użytkownika drogą mailową lub w innych miejscach do tego przeznaczonych o zaistniałych zmianach, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zaistniałymi zmianami.
4.W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może odstąpić od umowy, w tym celu powinien niezwłocznie samodzielnie usunąć Konto lub w przypadku wątpliwości powiadomić administratora Portalu o takiej decyzji za pomocą adresu e-mail kontakt@buskemi.pl lub formularza kontaktowego.
5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie związane jest z usunięciem Konta Użytkownika z Portalu będącego przedmiotem Umowy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Portal zastrzega sobie prawo do okresowej przerwy w działaniu, związanej z pracami technicznymi, konserwacyjnymi oraz modernizacyjnymi, mającymi na celu polepszenie jakości oraz bezpieczeństwa świadczenia usług w ramach Portalu. Z wyłączeniem awarii lub czynników niemożliwych do przewidzenia. O wszystkich planowanych przerwach w działaniu Portalu Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem strony głównej, poczty elektronicznej (e-mail) oraz za pomocą portali społecznościowych.
2. Portal zastrzega sobie możliwość wdrażania rozwiązań mających na celu identyfikację Treści zamieszczonej na Portalu przez jego Użytkowników celem ochrony praw i/lub interesów Użytkowników albo Portalu poprzez oznaczanie tych Treści różnymi metodami (np. znak wodny). Ma to umożliwić wykazanie pochodzenia Treści z Portalu i przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.
3. Portal może dokonać cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem przy wcześniejszym poinformowaniu o tym Użytkowników przy pomocy poczty elektronicznej e-mail oraz dodatkowo zamieszczając w sposób jawny odpowiednie informacje na Portalu oraz innych środkach masowego przekazu, jak inne serwisy internetowe itp. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika na taki fakt może on odstąpić od Umowy i usunąć swoje Konto.
4. Kontakt z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) może odbywać się z domeny: @buskemi.pl. W przypadku otrzymania wiadomości e-mail z innej lub podobnie wyglądającej domeny w adresie e-mail, Użytkownik jest proszony o zignorowanie zawartej w niej treści oraz o poinformowanie o zaistniałym incydencie dział techniczny Portalu lub Administratora.
5. Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu z ważnych przyczyn uniemożliwiających dalsze funkcjonowanie Serwisu. Czynność taka zostanie wykonana przy możliwie jak najwcześniejszym poinformowaniu Użytkowników o dacie jego zamknięcia.

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Portal buskemi.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Michał Szafruga, zam. ul. Słowińców 11/8, 78-100 Kołobrzeg, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Zbiór Danych osobowych przetwarzanych przez Portal buskemi.pl zarejestrowany został u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Portal buskemi.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, w zakresie zawierania, rozwiązywania Umów oraz rozliczeń związanych z komercyjnymi funkcjami Serwisu.
5. Portal buskemi.pl ma prawo wystąpić o uwiarygodnienie i potwierdzenie zgodności podanych Danych Osobowych stosownymi dokumentami na rzecz świadczenia Usług Serwisu.
6. W przypadku nie potwierdzenia lub podejrzenia niezgodności Danych Osobowych Portal buskemi.pl może odstąpić lub rozwiązać Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Portalem. Dotyczy to punktu III/2 niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Danych Portalu.
8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych. W przypadku podejrzenia przez Portal niezgodności danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, które uniemożliwiają realizację postanowień Regulaminu, wskazują na inną Osobę lub w inny sposób łamią przepisy prawa, Serwis może podjąć następujące czynności w przykładowej, zależnej od sytuacji kolejności:
a.    wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych wysłać do Użytkownika odpowiednie ostrzeżenie w zależności od sytuacji i podjętych środków opisanych w podpunktach c, d i e niniejszego punktu,
b.    zablokować dostęp do Usług w Serwisie jeżeli dalsze korzystanie z nich w sposób znaczący narusza prawo lub Regulamin
c.    zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy, w sytuacji kiedy Użytkownik ewidentnie i celowo utrudnia rozwiązanie problemu,
d.    całkowicie usunąć Konto w przypadku wykorzystania wszystkich możliwych prób rozwiązania problemu przy jednoczesnym braku reakcji ze strony Użytkownika,
10. Portal uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Portal nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
Facebook Google Twitter